MAG: 93312527
Share this:
Remember all your deadlines for grant applications and conference abstracts!
Add your email to join our free beta test:
Thank you!

Avaluació de l'experimentació del projecte biologia en context (adaptació del salters-nuffield advanced biology-snab-) al batxillerat en Catalunya

Silvia Lope Pastor

2009
Humanities
Political science
Philosophy
L'objectiu general de l'estudi es descriure i avaluar l'experimentacio del projecte de batxillerat Biologia en context. S'ha dividit l'avaluacio del projecte en tres fases amb els seguents objectius especifics:1a Fase (Avaluacio preliminar)- Valorar la qualitat intrinseca del projecte.2a Fase (Avaluacio del desenvolupament del proces)- Determinar si el projecte seria acceptable tal com s'ha experimentat o si cal corregir alguns aspectes que no han funcionat.3a Fase (Avaluacio dels resultats)- Determinar el grau d'assoliment dels objectius del projecte.- Determinar si la implementacio del projecte comporta una millora en els resultats finals dels alumnes experimentadors.- Determinar si hi ha diferencies respecte als coneixements conceptuals entre els alumnes que han seguit el projecte i els que han seguit un programa convencional de biologia.- Determinar si existeixen diferencies entre els resultats de les PAU dels alumnes que han seguit el projecte i els dels que han seguit un programa de Biologia de batxillerat convencional.- Determinar les actituds aixi com el grau de satisfaccio final dels professors i alumnes implicats en el projecte.La recerca ha permes concloure que:- es tracta d'un projecte coherent amb el marc teoric de referencia i s'estava implementant de manera bastant consequent amb el disseny que s'havia realitzat. Tambe que la major part dels professors experimentadors portaven una dinamica de classe coherent amb el disseny.- amb algunes excepcions, les notes en la materia de Biologia a final del batxillerat dels alumnes que segueixen el projecte, son millors que les dels alumnes dels mateixos centres que en cursos anteriors havien seguit un sistema convencional en la materia de biologia.- Existeix una tendencia a obtenir millors resultats per part dels alumnes experimentadors . Tambe s'observa la tendencia a una major permanencia del coneixement en els alumnes que havien experimentat el projecte.- quan es comparen les notes aconseguides en les PAU els resultats mostren que no existeixen diferencies estadisticament significatives entre els dos grups pero si que existeix una tendencia a obtenir millors notes en el cas d'alumnat que ha seguit el projecte.- els participants van manifestar actituds forca positives envers el projecte i les dades analitzades tambe van mostrar que les opinions de l'alumnat eren independents del professor que tenien.