MAG: 5613928
Share this:
Remember all your deadlines for grant applications and conference abstracts!
Add your email to join our free beta test:
Thank you!

Diseño de un chasis ligero para automoción

Francisco Navarro Román,Alberto Sánchez Prieto

2010
Humanities
Art
Physics
Aquest projecte es centra, principalment, en el disseny d'un xassis en materials lleugers, per la seva utilitzacio en automocio. L'objectiu es obtenir un disseny de caracter esportiu, amb la possibilitat d'aplicar a competicio, de manera que el disseny del xassis s'ha basat en dues normatives, FIA F3 I FIA GT4. Per a la validacio del disseny, s'han realitzat una serie de simulacions, tant a nivell de condicions dinamiques, com a nivell de normatives. Abans de poder realitzar aquestes simulacions s'han establert les seves condicions de contorn mitjancant els calculs de les diferents hipotesis de carrega a que es veu sotmes un vehicle en estat de marxa normal. A mes del disseny i validacio de xassis, s'ha realitzat un estudi del sistema de direccio i una comprovacio de les hipotesis plantejades per al sistema de frens. Complementat els estudis de disseny tambe s'ha realitzat un estudi dels materials amb els quals es preten construir el vehicle, aixi com el seu proces de construccio. Tot aixo queda reflectit en el plec de condicions. Finalment, a les conclusions del projecte s'han estudiat diferents alternatives no previstes en aquest projecte, per alguns dels seus estudis realitzats.