MAG: 13803989
Share this:
Remember all your deadlines for grant applications and conference abstracts!
Add your email to join our free beta test:
Thank you!

Disseny d'un sistema automàtic per a la representació de les corbes intensitat-tensió i potència-tensió per generadors fotovoltaics

Oriol Yzaguirre i Hueso

2011
Humanities
Philosophy
Art
Aquest projecte es l’ampliacio d’un projecte previ, titulat “Diseno de un equipo para la caracterizacion de generadores fotovoltaicos, basado en microprocesador” i realitzat pels alumnes de la UPC Antonio Zafra i Alba Martin. Consisteix en la realitzacio del prototip d’una targeta d’adquisicio de dades capac de caracteritzar les corbes Tensio-Corrent (V-I) i Tensio- Potencia (V-P) d’un sistema definit de plaques solars. El present projecte te com a objectiu dotar d’autonomia aquesta targeta d’adquisicio de dades, de forma que no necessiti estar connectada a la xarxa electrica per a funcionar. Com a objectiu complementari es preten fer-ho aprofitant l’energia emmagatzemada en un component reactiu de la targeta. Per a assolir aquest objectiu cal construir una font d’alimentacio que enllaci adequadament les fonts d’energia amb les carregues receptores. Aquest projecte esta dividit, en termes generals, en l’estudi de les possibles estructures de font d’alimentacio a fer servir, la simulacio d’aquestes estructures, la seleccio de la mes adequada i la elaboracio del circuit resultant.