MAG: 828925460
Share this:
Remember all your deadlines for grant applications and conference abstracts!
Add your email to join our free beta test:
Thank you!

Les Proves d'elecció múltiple en el context de l'avaluació universitària: percepcions i avaluacions d'una mostra d'estudiants de Publicitat i Relacions Públiques

Mònica González Carrasco

2008
Humanities
Political science
Philosophy
En aquesta comunicacio es descriu el proces d’introduccio de dos formats de prova d’eleccio multiple (PEM), concretament, el de 3 alternatives de resposta i el format k, a mes del format tradicional, en una de les proves d’avaluacio que conformaven el sistema d’avaluacio continuada de l’assignatura de Teoria de la Imatge corresponent als estudis de Publicitat i Relacions Publiques durant el curs 2006-07. L’objectiu de la prova que es va aplicar va ser el d’augmentar el grau de comprensio dels alumnes matriculats a aquesta assignatura d’uns determinats conceptes i teories, aixi com la seva competencia en l’aplicacio d’aquests continguts. Juntament amb la prova, es va demanar als alumnes que responguessin una enquesta que tenia com a objectiu coneixer la seva opinio respecte de cadascun dels formats de les preguntes aixi com saber quin havia de ser, al seu criteri, el format o formats de la ultima prova d’avaluacio de l’assignatura. Els resultats obtinguts pels estudiants van diferir de forma significativa amb les notes obtingudes en les dues proves anteriors que havien realitzat i que havien estat dissenyades amb un format PEM tradicional. No obstant aixo, aquestes diferencies no varen ser gaire elevades. De les respostes dels alumnes a l’enquesta es dedueix que no estaven massa d’acord amb la introduccio d’un canvi en el tipus d’examen respecte del que ja estaven acostumats a fer. Curiosament, pero, el percentatge dels que consideraven que la seguent prova d’avaluacio hauria d’estar dissenyada amb dos formats es mes elevat en comparacio amb els que defensaven un unic format. Un altre factor important a tenir en compte es el seu gran pragmatisme, es a dir, malgrat admetre que els nous formats requereixen d’uns nivells d’aprenentatge que van mes enlla del record, varen demanar que el proper examen inclogues preguntes dissenyades amb un format tradicional. Els resultats obtinguts a partir d’aquesta experiencia evidencien la importancia de tenir en compte les percepcions i avaluacions dels alumnes respecte dels processos avaluatius. Aixi mateix, aquests resultats seran discutits en funcio del seu grau de contribucio a la reflexio sobre els procediments d’avaluacio en general i sobre les diferents dinamiques que poden emergir en el grup-classe com a consequencia de la introduccio d’un o altre procediment d’avaluacio