MAG: 5190724
Share this:
Remember all your deadlines for grant applications and conference abstracts!
Add your email to join our free beta test:
Thank you!

Control i monitorització de panells solars

Angel Granados Tubio,Andreu Garcia Farrés

2011
Humanities
Political science
Art
Gracies a la tecnologia i al camp de l'electronica el mon de les energies renovables esta patint un gran canvi de cara a la seva present i futura expansio en el mercat de l'energia. Un canvi necessari per invertir una tendencia molt negativa pel que fa a la contaminacio de la Terra. Una aportacio tecnologica a les energies renovables, i en concret a la solar fotovoltaica, es la construccio de seguidors solars. Aquests sistemes de captacio son capacos de orientar-se segons la posicio del Sol durant tot el dia, aprofitant el maxim la radiacio solar que arriba a la superficie de la Terra per convertir-la en energia. En el present projecte s'ha fet un disseny i el muntatge d'una maqueta d'un d'aquests seguidors solars aixi com un sistema de comunicacio per poder visualitzar dades d‟interes adquirides des del mateix seguidor. El sistema de control del posicionament i captacio de senyals a monitoritzar dissenyat es realitza a traves d‟un microcontrolador “PIC”. El micro es pot comunicar amb el PC per una comunicacio RS-232 o RS-485, que incorpora un programa realitzat a Visual. Aquest sistema es podria aplicar en qualsevol estructura amb les minimes modificacions i que tingui un minim de requisits. D'aquesta manera s'aconseguiria abaratir costos de produccio amb uns sistemes de control iguals per a totes les estructures.