ϟ
 
DOI: 10.51824/978-975-17-4794-5.31
¤ OpenAccess: Bronze
This work has “Bronze” OA status. This means it is free to read on the publisher landing page, but without any identifiable license.

ERMENİ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE ATATÜRK’ÜN KİMLİK ANLAYIŞI VE ONUN ERMENİ TOPLUMUNA TANITILMASI ÜZERİNE (ERMENİCE KAYNAKLAR IŞIĞINDA)

Gaffar Çakmakli Mehdiyev

Political science
Humanities
Philosophy
2021
Ermenistan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ciddi bir araştırma yoktur. Ama Ermenilerin hayatında Atatürk’ün rolünün Lenin ve Stalin kadar etkili olduğu kabul edilmektedir. Ermenice ders kitaplarında ve tarihi eserlerde Atatürk ve onun geçtiği Milli Mücadele yoluna farklı bakılmış, Atatürk’ün daha çok “Ermeni meselesi” ile ilgili seslendirdiği fikirler çarptırılmıştır. Ya da Atatürk’e ait edilen fikirlerin birçoğu sinsi amaçlarla sahteleştirilmiştir. Ona karşı saldırılar sistem haline getirilmiştir. Bu bağlamda Atatürk’e saldırıların nedenlerinin araştırılarak ortaya konulması çok önemlidir. Çeşitli zamanlarda hem Ermenilerce, hem de yabancı ülke yazarları tarafından Atatürk’e atfedilen fikirlerin kasıtlı olarak çarptırılması ve onların bazılarının da Ermenilerce yanlış olarak yorumlanmasının şahidi oluyoruz. Neticede Ermeni toplumu için “Ermeni düşmanı” bir Atatürk kimliği algısı oluşturulmuştur. Örneğin; Atatürk konusu ile ilgili araştırmalara imza atan Ermeni siyaset bilimcilerden olan Ara Papyan iddia ediyor ki, Mustafa Kemal’i 1918 yılında İngilizler esir almışlar. Diğer bir iddiada Mustafa Kemal 1918’in Ekim- Kasım aylarında intihar girişimde bulunduğu öne sürülüyor. Bu hikayeyi anlatan ise ABD vatandaşı Elizabeth Harris’tir ve o The New York Times’e ait The Contemporary History dergisinin 1922 tarihli sayında yayımlanmıştır. Yazının başlığı: “How Mustapha Kemal Formed His Army” ("Mustafa Kemal Ordusunu Nasıl Kurdu"). Burada gerçeği yansıtmayan ve tarihle hiçbir ilişkisi olmayan “olaylar” Ermeni okurlarına anlatılıyor. Ermenistan’da tarih ders kitaplarında da Atatürk’ü karalayan ifade ve cümleler, örneğin, 9.sınıflar için ders kitabının 31. sayfasında olduğu gibi, yeterincedir. Ermenistan’da Atatürk’ün hayatı ve mücadelesi ile ilgili rastlanan çalışmaların birçoğu Atatürk’ün hizmetlerinin değerini küçültmek amacı taşımaktadır. Birçok yayınlarsa, ona iftiralar söylemekten bile çekinmiyorlar. Mustafa Kemal’in 1911 yılında öldüğü ve onun adı ile başka bir adamın Osmanlı ordusunun subayı görevine getirildiği hikâyesi de uydurulmaktadır. Ermeni basınında yayılmış “Aslında Türklerin atası olan Mustafa Kemal, kimdir?” adlı yazı Türkiye’deki bazı Atatürk düşmanlığı yapan şahısların söyledikleri esasında yazılmıştır. Bugün Ermenilerin Cumhuriyet yıllarında geriye dönmesine mani olan bir Atatürk propagandası yapılmaktadır. Atatürk’e Ermeni saldırıları neden kaynaklanıyor, onların esas gayesi ve öne sürülen amaç nelerden ibarettir? Bu çalışmada bu hususlara değinilecektir.
Loading...
    Cite this:
Generate Citation
Powered by Citationsy*
    ERMENİ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE ATATÜRK’ÜN KİMLİK ANLAYIŞI VE ONUN ERMENİ TOPLUMUNA TANITILMASI ÜZERİNE (ERMENİCE KAYNAKLAR IŞIĞINDA)” is a paper by Gaffar Çakmakli Mehdiyev published in 2021. It has an Open Access status of “bronze”. You can read and download a PDF Full Text of this paper here.