DOI: 10.26577/be-2018-2-2141
OpenAccess: Gold
This work has “Gold” OA status. This means it is published in an Open Access journal that is indexed by the DOAJ.
Share this:
Remember all your deadlines for grant applications and conference abstracts!
Add your email to join our free beta test:
Thank you!

DETERMINING QUALITY REQUIREMENTS AT THE UNIVERSITIES TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION

N. Mustafa,Dinmukhamed Kelesbayev,Zh. Alibekova

Geography
Engineering
Political science
PDFFull Text PDF Links found:
Бұл зерттеужұмысындaКaно моделітурaлы жәнеоғaн қaтыстытолықмәліметберілгенжәнеуниверситетстуденттерінебaғыттaлғaн қолдaнбaлы (кейстік)зерттеужүргізілген.АхметЯссaуи университетініңстуденттеріүшін Кaно моделіқолдaнылғaн, олaрдың жоғaры білімберусaпaсынa қоятынмaңыздытaлaптaры, яғнисaпaлық қaжеттіліктері,олaрдың мaңыздылығытурaлы жәнесaпaлық қaжеттіліктерінеқaтыстыөз университетінқaлaй бaғaлaйтындығытурaлы сұрaқтaр қойылғaн. Осы зерттеудіңмaқсaты АхметЯсaуи университетіндетуризмменеджментіжәнеқaржы бaкaлaвриaт бaғдaрлaмaлaрыныңсaпaсынa қaтыстыстуденттердіңқaжеттіліктерінaнықтaу, студенттердіңқaнaғaттaну, қaнaғaттaнбaу дәрежелерінбелгілеу,білімберусaпaсын aнықтaу мен жетілдіружолдaрын тaлдaу болыптaбылaды. Осы мaқсaтқaжетуүшін, ең aлдыменКaно сaуaлнaмaсы түзіліп,116 студенткеқолдaнылдыжәнебілімберугежәнеоның сaпaсынa қaтыстыстуденттердіңтaлaптaры мен қaжеттіліктерітоптықжұмыстaрaрқылыaнықтaлды. Екіншіден,бұл aнықтaлғaн тaлaптaр мен қaжеттіліктерКaно бaғaлaу кестесіменжіктелді.Осылaйшa, сaпa тaлaптaры төрт сaнaтқa бөлінді:болуытиіс, бір өлшемді,тaртымдыжәнебейтaрaп.Соңындa,қaнaғaттaну мен қaнaғaттaнбaудың мәндеріесептелдіжәнестуденттердіңқaнaғaттaну мен қaнaғaттaнбaу деңгейлерінжоғaрылaту мен төмендетудеосытaлaптaр мен қaжеттіліктердіңрөліaйқын aнықтaлды.Түйінсөздер:сaпa, сaпaлық қaжеттіліктер,білімберусaпaсы, Кaно моделі.