Beta
Search, read and download over 200 million research papers for free
DOI: 10.24200/j30.2021.58202.2984
OpenAccess: Closed
This work is not Open Acccess. We may still have a PDF on file in the green box below.

ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی با و بدون دیوار برشی فولادی در برابر زلزله‌های متوالی

نوید سیاه پلو,امید لطیفیان,سیدعبدالنبی رضوی

Mathematics
Abstract:
در این مقاله رفتار لرزه‌ای قابهای خمشی فولادی با و بدون دیوار برشی فولادی در برابر 40 توالی لرزه‌ای مصنوعی دور و نزدیک گسل به‌کمک تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ارزیابی شده است. بدین منظور مدل های 8، 15 و 20 طبقه بدون توجه به معیار دریفت مجاز طراحی شده است. در ادامه دیوار برشی فولادی به قاب‌ها اضافه و ضمن طراحی مجدد، معیار دریفت برآورده گردید. نتایج نشان داد که در دو حالت با و بدون دیوار برشی فولادی نیاز حاصل از توالی لرزه‌ای حوزه نزدیک از حوزه دور بیشتر است. وجود دیوارهای فولادی برشی باعث کاهش نیازهای تغییر شکلی (بجز شتاب مطلق طبقه) شده و این تاثیر برای زلزله ها نزدیک گسل محسوس تر است. به علاوه در همه حالت ها وجود یا عدم وجود دیوار برشی فولادی بر بیشینه شتاب طبقه بی تاثیر است. اضافه کردن دیوارهای برشی فولادی نیاز نیروی برش پایه را همواره افزایش داده لیکن همچنان نیروهای حاصل از رکوردهای نزدیک گسل نسبت به رکوردهای دور از گسل قابل ملاحظه‌تر است.


Share this