ϟ
DOI: 10.1016/s0262-4079(06)61029-4
OpenAccess: Closed
This work is not Open Acccess. We may still have a PDF, if this is the case there will be a green box below.

Scientists purged in Argentina and Chile

Political science
Geography
    Cite this:
Generate Citation
Powered by Citationsy*
Related Papers:
DOI: 10.1007/978-3-658-03788-8_2
2014
Zivilgesellschaft und freiwilliges Engagement in den neuen und alten Bundesländern 1999-2004-2009
DOI: 10.1007/978-3-658-10186-2_4
2016
Einmischen, mitmischen, aufmischen – Partizipation in und durch politische(r) Bildung
MAG: 2743539335
2011
Politikfeldspezifische Positionen der Landesverbände der deutschen Parteien
Politik in den deutschen Bundeslandern ist erst in letzter Zeit verstarkt in den Fokus politikwissenschaftlicher Arbeiten geruckt. Fur eine Vielzahl politikwissenschaftlicher Analysen auf Landesebene werden allerdings die Politikpositionen der Landesverbande der Parteien benotigt. Mit Hilfe von manueller Einteilung der Wahlprogrammtexte der Landesverbande in verschiedene Themenbereiche (Schmitt 2008) und einer automatisierten Analyse dieser Textcorpora mittels Wordfish (Slapin/Proksch 2008) ist es uns gelungen, die Politikpositionen der in die jeweiligen Landtage eingezogenen Landesverbande auf vier verschiedenen Politikdimensionen zu bestimmen. Diese Politikpositionen werden in der vorliegenden Arbeit dahingehend analysiert, ob sich die innerparteiliche Homo- bzw. Heterogenitat der Parteien zwischen den Politikfeldern Arbeit/Soziales und Kultus unterscheidet und inwieweit sich die Koalitionssituation auf Bundes- und Landesebene auf die Politikdistanzen zwischen den Landesverbanden auswirkt. Im Politikfeld Kultus, das die Kernkompetenz der Lander im deutschen Bundesstaat darstellt, unterscheiden sich die Politikpositionen der Landesverbande wie erwartet starker voneinander als im eher durch den Bund gepragten Politikfeld Arbeit/Soziales. Auch bestatigt sich unsere Erwartung, dass die Politikdistanzen zwischen zwei Parteien geringer ausfallen, wenn diese Parteien im Bund oder im Land gemeinsam die Regierung stellen.
DOI: 10.1007/978-3-662-53202-7_43
2017
Cited 21 times
Führung 4.0 – Wie die Digitalisierung Führung verändert
MAG: 2748952813
2017
Susquehanna Chorale Spring Concert "Roots and Wings"
The nationally-recognized Susquehanna Chorale will delight audiences of all ages with a diverse mix of classic and contemporary pieces. The ChoraleAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚¢AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚€AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚™s performances have been described as AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚¢AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚€AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚Âœemotionally unfiltered, honest music making, successful in their aim to make the audience feel, to be moved, to be part of the performance - and all this while working at an extremely high musical level.AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚¢AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚€AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ Experience choral singing that will take you to new heights!
DOI: 10.1007/978-3-658-23569-7_8
2018
Zusammenfassende Bewertung der Arbeit
DOI: 10.26577/be-2018-2-2141
¤ Open Access
2018
DETERMINING QUALITY REQUIREMENTS AT THE UNIVERSITIES TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION
Бұл зерттеужұмысындaКaно моделітурaлы жәнеоғaн қaтыстытолықмәліметберілгенжәнеуниверситетстуденттерінебaғыттaлғaн қолдaнбaлы (кейстік)зерттеужүргізілген.АхметЯссaуи университетініңстуденттеріүшін Кaно моделіқолдaнылғaн, олaрдың жоғaры білімберусaпaсынa қоятынмaңыздытaлaптaры, яғнисaпaлық қaжеттіліктері,олaрдың мaңыздылығытурaлы жәнесaпaлық қaжеттіліктерінеқaтыстыөз университетінқaлaй бaғaлaйтындығытурaлы сұрaқтaр қойылғaн. Осы зерттеудіңмaқсaты АхметЯсaуи университетіндетуризмменеджментіжәнеқaржы бaкaлaвриaт бaғдaрлaмaлaрыныңсaпaсынa қaтыстыстуденттердіңқaжеттіліктерінaнықтaу, студенттердіңқaнaғaттaну, қaнaғaттaнбaу дәрежелерінбелгілеу,білімберусaпaсын aнықтaу мен жетілдіружолдaрын тaлдaу болыптaбылaды. Осы мaқсaтқaжетуүшін, ең aлдыменКaно сaуaлнaмaсы түзіліп,116 студенткеқолдaнылдыжәнебілімберугежәнеоның сaпaсынa қaтыстыстуденттердіңтaлaптaры мен қaжеттіліктерітоптықжұмыстaрaрқылыaнықтaлды. Екіншіден,бұл aнықтaлғaн тaлaптaр мен қaжеттіліктерКaно бaғaлaу кестесіменжіктелді.Осылaйшa, сaпa тaлaптaры төрт сaнaтқa бөлінді:болуытиіс, бір өлшемді,тaртымдыжәнебейтaрaп.Соңындa,қaнaғaттaну мен қaнaғaттaнбaудың мәндеріесептелдіжәнестуденттердіңқaнaғaттaну мен қaнaғaттaнбaу деңгейлерінжоғaрылaту мен төмендетудеосытaлaптaр мен қaжеттіліктердіңрөліaйқын aнықтaлды.Түйінсөздер:сaпa, сaпaлық қaжеттіліктер,білімберусaпaсы, Кaно моделі.
MAG: 2949263084
2012
Cited 5 times
Strukturwandel und Wettbewerbsfähigkeit in der EU
Der Beitrag beleuchtet verschiedene Ansatze fur den internationalen Vergleich des Strukturwandels uber die Zeit. Die hier diskutierten Indikatoren fur den Strukturwandel zwischen und innerhalb von Branchen zeigen fur die EU-Lander insgesamt eine hohe Ubereinstimmung mit Masen der Wettbewerbsfahigkeit. Die gute wirtschaftliche Performance Osterreichs trotz Spezialisierung auf unterdurchschnittlich wissensintensive Branchen ergibt sich teilweise aus dem erfolgreichen Prozess des sektoralen Upgradings. Die Gruppe der von der aktuellen Staatsschuldenkrise besonders betroffenen sudeuropaischen Lander weist demnach gravierende Defizite hinsichtlich der Wettbewerbsfahigkeit auf, deren Beseitigung langfristiger Strukturpolitik bedarf. Indikatoren fur den Strukturwandel konnen auch das Wirkungsmonitoring fur Innnovationsanstrengungen unterstutzen und verbessern.
DOI: 10.1365/s40702-019-00545-2
2019
Cited 3 times
Digitalisierung der Arbeitswelt: Eine empirische Analyse relevanter Handlungsfelder bei der digitalen Transformation von Geschäftsprozessen
MAG: 594353338
2013
Personalführung in der öffentlichen Verwaltung in Zeiten des demographischen Wandels : eine Untersuchung der Wirkung altersspezifischer Führung auf die Arbeitsbeziehung von Führungskraft und Mitarbeiter am Beispiel einer Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit
Das Personalmanagement in der offentlichen Verwaltung steht in Zeiten von Haushaltskurzungen und demographischem Wandel vor der Herausforderung, den gestiegenen Erwartungen an Effizienz und Effektivitat mit zunehmend alteren Belegschaften zu begegnen. Als ein wesentlicher Stellhebel fur den Erhalt bzw. die Steigerung der Arbeitsfahigkeit der Mitarbeiter gilt in der wissenschaftlichen Debatte die Qualitat des Fuhrungsverhaltens der Fuhrungskrafte. Im Fokus dieser Arbeit steht das Konzept altersspezifischer Fuhrung, das sich an den individuellen, altersspezifischen Bedurfnissen des einzelnen Mitarbeiters orientiert. Es wird mittels einer standardisierten Befragung von Fuhrungskraften und deren Mitarbeitern in einer Dienststelle der Bundesagentur fur Arbeit untersucht, ob die Auspragung altersspezifischer Fuhrung Einfluss auf die Qualitat der dyadischen Arbeitsbeziehung von Fuhrungskraft und Mitarbeiter (LMX-Qualitat) hat. Dafur wird zunachst uberpruft, wie altersspezifisch die befragten Fuhrungskrafte fuhren, und welche Faktoren darauf Einfluss nehmen. Im Ergebnis der Untersuchung zeigt sich, dass ein hochsignifikanter Zusammenhang zwischen altersspezifischer Fuhrung und der LMX-Qualitat besteht. Daneben stellt sich heraus, dass die befragten Fuhrungskrafte uberwiegend altersspezifisches Fuhrungsverhalten aufweisen, wobei jedoch zu berucksichtigen ist, dass die Ergebnisse auch durch organisationale Vorgaben beeinflusst werden, die den Handlungsspielraum der Fuhrungskrafte begrenzen. Auch wurde fur die untersuchte Stichprobe festgestellt, dass Alter und Fuhrungserfahrung die Auspragung altersspezifischen Fuhrungsverhaltens beeinflussen, wahrend sich fur das Geschlecht sowie eine vorurteilsfreie Wahrnehmung alterer Mitarbeiter kein Zusammenhang gezeigt hat.
Scientists purged in Argentina and Chile” is a paper by published in the journal New Scientist in 2006. It was published by Elsevier. It has an Open Access status of “closed”. You can read and download a PDF Full Text of this paper here.