ϟ

Open Access Estonian Journals

A list of Open Access Estonian journals for you to publish your manuscript in

Estonian is Finno-Ugric language spoken in Estonia

Open Access journals publish research articles that are free to to view and download. The main difference between articles in open access journals and those in closed journals is the business model. Both types of articles have to undergo the same peer review process.

This list of Estonian OA journals will hopefully make it easier for you to have a better idea regarding where your want to publish your Estonian manuscript.
Our list includes all the high-impact factor Estonian journals as well as new journals. This should give you a better idea on where you should publish. We've made this extensive list of open access Estonian journals so you can get a better overview of all the journals where you can publish open access.Use our different columns — number of papers, number of citations, and relevance — to find the best Estonian venue for your manuscript.

The DOAJ columns refers to the The Directory of Open Access Journals, a list of open access journals, maintained by Infrastructure Services for Open Access.
There are certain criteria a journal must meet to be indexed by DOAJ, and thus inclusion in the DOAJ index is seen by scholars as a mark of quality.


All the open access Estonian journals in this list are indexed in OA.mg.
If you spot any mistakes in this table of Estonian OA journals, don’t hesitate to send us an email.

Open Access Estonian Journals
NameISSNDOAJPublisherNo. of PapersCitationsRelevanceWebsite
Finno-Ugric languages and linguistics2063-8825University of Oklahoma Libraries21100Website
Finno-Ugric languages and linguistics2063-8825University of Oklahoma Libraries21100Website
Finno-Ugric languages and linguistics2063-8825University of Oklahoma Libraries21100Website
Finno-Ugric languages and linguistics2063-8825University of Oklahoma Libraries21100Website
Philologia Estonica Tallinnensis2504-6616Tallinn University Press34926.5
Philologia Estonica Tallinnensis2504-6616Tallinn University Press34926.5
Philologia Estonica Tallinnensis2504-6616Tallinn University Press34926.5
Philologia Estonica Tallinnensis2504-6616Tallinn University Press34926.5
Methis. Studia humaniora Estonica1736-6852Estonian Literary Museum Scholary Press3363625.9Website
Methis. Studia humaniora Estonica1736-6852Estonian Literary Museum Scholary Press3363625.9Website
Methis. Studia humaniora Estonica1736-6852Estonian Literary Museum Scholary Press3363625.9Website
Methis. Studia humaniora Estonica1736-6852Estonian Literary Museum Scholary Press3363625.9Website
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri1736-898735323725.8Website
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri1736-898735323725.8Website
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri1736-898735323725.8Website
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri1736-898735323725.8Website
Eesti Rakenduslingvistika Uhingu Aastaraamat1736-2563Estonian Association for Applied Linguistics33328923.4Website
Eesti Rakenduslingvistika Uhingu Aastaraamat1736-2563Estonian Association for Applied Linguistics33328923.4Website
Eesti Rakenduslingvistika Uhingu Aastaraamat1736-2563Estonian Association for Applied Linguistics33328923.4Website
Eesti Rakenduslingvistika Uhingu Aastaraamat1736-2563Estonian Association for Applied Linguistics33328923.4Website
Page 1 of 1

Frequently Asked Questions

Where can I publish my Estonian paper?
You can publish your Estonian paper in the Open Access journals in this list
What is Open Access (OA)?
Open access is an international movement that aims to provide free and open online access to academic information, such as publications and data
What does “relevance” mean in the table?
If a journal has a relevance of “100”, that means that the journal is fully related to the concept it is listed under. If, on the other hand, a journal has a relevance of “0”, that means that the journal doesn’t have any relation to the topic it is listed under. So Nutrition might have a low relevance when included in Open Computer Science Journals
How do you count total number of citations?
The citations show how often articles from this journal have been referenced in other works. OpenAlex is where we get this data from. Although the accuracy is debatable, it can nevertheless help you get a sense of how prestigious a journal is in general.
Where can I find other lists like this one?
If you are looking for an author or paper, you can simply type it in the search box above to see your results. If you'd like to see a similar list to this one, check OA.mg
How can I publish my paper on OA.mg?
At the moment, we do not offer publishing services, that's why we made these lists, so you can find the right journal to publish your paper in. Our goal with OA.mg is to help disseminate research.
What is an APC?
The Article Processing Charge (APC) is the fee that publishers of some open access journals charge in order to publish articles.
What are the different Open Access types?
Depending on the license, a research paper might be categorised as a) Gold Open Access, b) Hybrid Open Access, c) Green Open Access, d) Bronze Open Access, e) Diamond Open Access, or f) Black Open Access