ϟ

Open Access Croatian Journals

A list of Open Access Croatian journals for you to publish your manuscript in

Croatian is South Slavic language

A journal article is 'open access' when there are no financial, legal or technical barriers to accessing it - that is to say when anyone can read, download, distribute, print, and search it.

This list of Croatian Open Access journals will hopefully make it easier for you to decide where to publish your Croatian manuscript.
We made this list which includes all the high-impact factor Croatian journals that might be relevant to your field of study.In many cases, you only see lists of Croatian journals, nonetheless, in our case we have made the list with open access Croatian journals in mind.Use our different columns — number of papers, number of citations, and relevance — to find the best Croatian venue for your manuscript.

The DOAJ columns refers to the The Directory of Open Access Journals, a list of open access journals, maintained by Infrastructure Services for Open Access.
There are certain criteria a journal must meet to be indexed by DOAJ, and thus inclusion in the DOAJ index is seen by scholars as a mark of quality.


All the open access Croatian journals in this list are indexed in OA.mg.
If you spot any mistakes in this table of Croatian OA journals, don’t hesitate to send us an email.

Open Access Croatian Journals
NameISSNDOAJPublisherNo. of PapersCitationsRelevanceWebsite
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku1330-0598Croatian Academy of Sciences and Arts130100Website
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku1330-0598Croatian Academy of Sciences and Arts130100Website
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku1330-0598Croatian Academy of Sciences and Arts130100Website
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku1330-0598Croatian Academy of Sciences and Arts130100Website
Revija Za Socijalnu Politiku1330-2965Pravni Fakultet Sveucilista u Zagrebu - Law School of the University of Zagreb118092666.4Website
Revija Za Socijalnu Politiku1330-2965Pravni Fakultet Sveucilista u Zagrebu - Law School of the University of Zagreb118092666.4Website
Revija Za Socijalnu Politiku1330-2965Pravni Fakultet Sveucilista u Zagrebu - Law School of the University of Zagreb118092666.4Website
Revija Za Socijalnu Politiku1330-2965Pravni Fakultet Sveucilista u Zagrebu - Law School of the University of Zagreb118092666.4Website
Revija za Sociologiju0350-154XCroatian Sociological Association134477164.8Website
Revija za Sociologiju0350-154XCroatian Sociological Association134477164.8Website
Revija za Sociologiju0350-154XCroatian Sociological Association134477164.8Website
Revija za Sociologiju0350-154XCroatian Sociological Association134477164.8Website
Sociologija I Prostor1846-5226Institute for Social Research Zagreb43245063.2
Sociologija I Prostor1846-5226Institute for Social Research Zagreb43245063.2
Sociologija I Prostor1846-5226Institute for Social Research Zagreb43245063.2
Sociologija I Prostor1846-5226Institute for Social Research Zagreb43245063.2
Govor0352-7565Hrvatsko filolosko drustvo (Croatian Philological Society)3899861.7
Govor0352-7565Hrvatsko filolosko drustvo (Croatian Philological Society)3899861.7
Govor0352-7565Hrvatsko filolosko drustvo (Croatian Philological Society)3899861.7
Govor0352-7565Hrvatsko filolosko drustvo (Croatian Philological Society)3899861.7
Drustvena Istrazivanja1330-0288Institute of Social Sciences Ivo Pilar1885303356.9Website
Drustvena Istrazivanja1330-0288Institute of Social Sciences Ivo Pilar1885303356.9Website
Drustvena Istrazivanja1330-0288Institute of Social Sciences Ivo Pilar1885303356.9Website
Drustvena Istrazivanja1330-0288Institute of Social Sciences Ivo Pilar1885303356.9Website
Jezikoslovlje1331-7202Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek48470153.5
Jezikoslovlje1331-7202Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek48470153.5
Jezikoslovlje1331-7202Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek48470153.5
Jezikoslovlje1331-7202Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek48470153.5
Monumenta artis musicae Sloveniae0353-64084050
Monumenta artis musicae Sloveniae0353-64084050
Monumenta artis musicae Sloveniae0353-64084050
Monumenta artis musicae Sloveniae0353-64084050
Ljetopis Socijalnog Rada1846-5412Pravni Fakultet Sveucilista u Zagrebu - Law School of the University of Zagreb72324847.9Website
Ljetopis Socijalnog Rada1846-5412Pravni Fakultet Sveucilista u Zagrebu - Law School of the University of Zagreb72324847.9Website
Ljetopis Socijalnog Rada1846-5412Pravni Fakultet Sveucilista u Zagrebu - Law School of the University of Zagreb72324847.9Website
Ljetopis Socijalnog Rada1846-5412Pravni Fakultet Sveucilista u Zagrebu - Law School of the University of Zagreb72324847.9Website
Opvscvla archaeologica0473-0992Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb41831647.8
Opvscvla archaeologica0473-0992Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb41831647.8
Opvscvla archaeologica0473-0992Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb41831647.8
Opvscvla archaeologica0473-0992Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb41831647.8
Dubrovnik Annals1331-3878Croatian Academy of Sciences and Arts2085845.2Website
Dubrovnik Annals1331-3878Croatian Academy of Sciences and Arts2085845.2Website
Dubrovnik Annals1331-3878Croatian Academy of Sciences and Arts2085845.2Website
Dubrovnik Annals1331-3878Croatian Academy of Sciences and Arts2085845.2Website
Kemija u Industriji0022-9830Croatian Society of Chemical Engineers/HDKI86047136.5Website
Kemija u Industriji0022-9830Croatian Society of Chemical Engineers/HDKI86047136.5Website
Kemija u Industriji0022-9830Croatian Society of Chemical Engineers/HDKI86047136.5Website
Kemija u Industriji0022-9830Croatian Society of Chemical Engineers/HDKI86047136.5Website
Contemporary linguistics0586-0296Hrvatsko filolosko drustvo (Croatian Philological Society)44113134.9Website
Contemporary linguistics0586-0296Hrvatsko filolosko drustvo (Croatian Philological Society)44113134.9Website
Contemporary linguistics0586-0296Hrvatsko filolosko drustvo (Croatian Philological Society)44113134.9Website
Contemporary linguistics0586-0296Hrvatsko filolosko drustvo (Croatian Philological Society)44113134.9Website
Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju0004-1254De Gruyter Open Sp. z o.o.30861088834.2
Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju0004-1254De Gruyter Open Sp. z o.o.30861088834.2
Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju0004-1254De Gruyter Open Sp. z o.o.30861088834.2
Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju0004-1254De Gruyter Open Sp. z o.o.30861088834.2
Financial theory and practice1845-9757Institute of Public Finance729188234.2Website
Financial theory and practice1845-9757Institute of Public Finance729188234.2Website
Financial theory and practice1845-9757Institute of Public Finance729188234.2Website
Financial theory and practice1845-9757Institute of Public Finance729188234.2Website
Acta Botanica Croatica0365-0588University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Biology1541533733.3Website
Acta Botanica Croatica0365-0588University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Biology1541533733.3Website
Acta Botanica Croatica0365-0588University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Biology1541533733.3Website
Acta Botanica Croatica0365-0588University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Biology1541533733.3Website
Acta stomatologica Croatica0001-7019University of Zagreb School of Dental Medicine2567226430.7Website
Acta stomatologica Croatica0001-7019University of Zagreb School of Dental Medicine2567226430.7Website
Acta stomatologica Croatica0001-7019University of Zagreb School of Dental Medicine2567226430.7Website
Acta stomatologica Croatica0001-7019University of Zagreb School of Dental Medicine2567226430.7Website
Liburna1848-5332University of Zadar23230.4
Liburna1848-5332University of Zadar23230.4
Liburna1848-5332University of Zadar23230.4
Liburna1848-5332University of Zadar23230.4
Acta Clinica Croatica0353-9466Sestre Milosrdnice University Hospital Center (KBC Sestre milosrdnice)3092548329.1Website
Acta Clinica Croatica0353-9466Sestre Milosrdnice University Hospital Center (KBC Sestre milosrdnice)3092548329.1Website
Acta Clinica Croatica0353-9466Sestre Milosrdnice University Hospital Center (KBC Sestre milosrdnice)3092548329.1Website
Acta Clinica Croatica0353-9466Sestre Milosrdnice University Hospital Center (KBC Sestre milosrdnice)3092548329.1Website
Review of Croatian history1845-438038328.9
Review of Croatian history1845-438038328.9
Review of Croatian history1845-438038328.9
Review of Croatian history1845-438038328.9
Synthesis Philosophica0352-7875Croatian Philosophical Society (Hrvatsko filozofsko drustvo)121045126.1Website
Synthesis Philosophica0352-7875Croatian Philosophical Society (Hrvatsko filozofsko drustvo)121045126.1Website
Synthesis Philosophica0352-7875Croatian Philosophical Society (Hrvatsko filozofsko drustvo)121045126.1Website
Synthesis Philosophica0352-7875Croatian Philosophical Society (Hrvatsko filozofsko drustvo)121045126.1Website
Newsletter1333-4417Institute of Public Finance513925.5
Newsletter1333-4417Institute of Public Finance513925.5
Newsletter1333-4417Institute of Public Finance513925.5
Newsletter1333-4417Institute of Public Finance513925.5
Journal of information and organizational sciences1846-3312Faculty of Organisation and Informatics480112425.4Website
Journal of information and organizational sciences1846-3312Faculty of Organisation and Informatics480112425.4Website
Journal of information and organizational sciences1846-3312Faculty of Organisation and Informatics480112425.4Website
Journal of information and organizational sciences1846-3312Faculty of Organisation and Informatics480112425.4Website
Studia lexicographica1846-6745Leksikografski zavod Miroslav Krleza56421.4Website
Studia lexicographica1846-6745Leksikografski zavod Miroslav Krleza56421.4Website
Studia lexicographica1846-6745Leksikografski zavod Miroslav Krleza56421.4Website
Studia lexicographica1846-6745Leksikografski zavod Miroslav Krleza56421.4Website
Page 1 of 1

Frequently Asked Questions

Where can I publish my Croatian paper?
You can publish your Croatian paper in the Open Access journals in this list
What is Open Access (OA)?
Open access (OA) is a set of principles and practices through which research is freely distributed online
What does “relevance” mean in the table?
If a journal has a relevance of “100”, that means that the journal is fully related to the concept it is listed under. If, on the other hand, a journal has a relevance of “0”, that means that the journal doesn’t have any relation to the topic it is listed under. So Nutrition might have a low relevance when included in Open Computer Science Journals
How do you count total number of citations?
The citations show how often articles from a journal have been referenced in other works. We get this data from OpenAlex.
Where can I find other lists like this one?
If you're interested in seing more lists similar to this one, you can find all our lists on OA.mg
How can I publish my paper on OA.mg?
Our aim at OA.mg is to disseminate existing open access research papers. For this reason, we do not publish any papers. What we do is that once a paper has been published, we index it in OA.mg so that more people can find and access a journal article.
What is an APC?
Authors usually have to pay a one-time Article Processing Charge (APC) to cover the costs of peer review, publishing, and dissemination of published papers in a given journal.
What are the different Open Access types?
Depending on the license, a research paper might be categorised as a) Gold Open Access, b) Hybrid Open Access, c) Green Open Access, d) Bronze Open Access, e) Diamond Open Access, or f) Black Open Access